Skip to content

Vedtægter for NGO’en

Act for Life

§ 1.      Navn

            Foreningens navn er ACT FOR LIFE

§ 2       Formål

Foreningens formål er at skabe en forbedring af vilkårene for flygtninge ved EU’s grænser. For at opnå dette formål, vil vi lave pengeindsamlinger, som skal doneres til nødhjælp til flygtninge, der befinder sig i Bosnien og Grækenland. Den første indsamling vil gå til flygtninge i Bosnien, hvor vi vil samle ind til Dansk Flygtningehjælp, som er tilstede i Bosnien. Vi vil senere lave en indsamling til flygtninge, der befinder sig på den græske ø Lesbos, hvor vi selv vil købe nødhjælp direkte på øen, som vi vil uddele til flygtninge. Skulle der være resterende penge vil disse doneres til danske NGO’er, der arbejder med flygtninge. Igennem disse indsamlinger vil foreningen skabe opmærksomhed omkring flygtningesituationen, det vil vi gøre på sociale medier og igennem nyhedsartikler. Vi vil ydermere informere omkring flygtningesituationen i foreningens daglige arbejde og derved sætte fokus på flygtninges situation ved EU’s grænser. 

§ 3       Hjemsted

            Foreningens hjemsted er Lyngbyvej 172 3. nr. 2, 2100 København ø, Danmark

§ 4       Medlemskreds

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker til foreningens formand ved fremsendelse af e-mail. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har modtaget bekræftelsesmail herpå.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med virkning fra udgangen af igangværende kvartal.

Eksklusion § 5. 

Beslutning om eksklusion træffes af formanden, generalforsamlingen eller bestyrelsen. Eksklusion kræver (i begge tilfælde) kvalificeret flertal (2/3).

Eksklusion kan iværksættes hvis et medlem i væsentligt omfang modarbejder foreningens formål, overtræder foreningens vedtægter. Ydermere kan et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet gentagne gange tilsidesætter formandens og/eller bestyrelsens anvisninger eller på anden måde skader Foreningens renomme.

Er et medlem blevet ekskluderet af formanden eller bestyrelsen, kan det pågældende medlem indbringe eksklusionssagen på næstkommende generalforsamling. En generalforsamlings omgørelse af en eksklusion kræver simpelt flertal.

§ 6       Generalforsamling  

            Generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Alle medlemmer af foreningen er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt i overensstemmelse med aftalelovens bestemmelser.

Foreningens generalforsamlinger holdes på foreningens adresse, men formanden kan bestemme at afholde generalforeningen på en anden adresse. Mødested skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Hvis alle foreningens medlemmer er enige herom, kan alle beslutninger, der er henlagt til generalforsamling, dog træffes uden afholdelse af generalforsamling.

Generalforsamlinger indkaldes af formanden ved e-mail til de noterede medlemmer på den opgivne e-mailadresse med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen. Forslag, der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen forekomme ændringer til dagsordenen, hvis samtlige medlemmer beslutter at behandle det givne punkt. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når formanden eller f.eks. 10% af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest fire uger efter det tidspunkt, hvor et medlem fremsætter begrundet skriftlig anmodning herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal foreningens penge/kapital/indestående på bankkontoen overgå til en eller flere danske hjælpeorganisationer, som hjælper og støtter flygtninge. Den til den tid siddende bestyrelse beslutter hvilken hjælpeorganisation/organisationer der bliver tale om. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar måned.

§ 6       Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Indkaldelsens gyldighed (frist for udsendelse, sendt til alle medlemmer mm)
  4. Ændring til dagsorden 
  5. Formandens beretning omkring foreningen
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af formand, 1-2 bestyrelsesmedlemmer og 1 kasserer 
  9. Diskussion af indkomne forslag
  10. Eventuelt

§ 7       Dirigent m.v.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 8       Stemmeafgivning

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre alle medlemmer samtykker. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. 

Hvert medlem har én stemme.

§ 9       Protokol

I den af formanden autoriserede protokol indføres et referat af det på generalforsamlingen passerede, herunder de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 10     Ledelse

Foreningen ledes af en af en formand og generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af et eller flere medlemmer. Formanden, bestyrelsen og kassereren vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

§ 11     Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 12     Regnskabsår

            Foreningens regnskabsår løber fra den 01/01 til 31/12.

            Foreningens første regnskabsperiode løber fra dags dato til 31. december 2021. 

§ 13     Årsrapport og revision

Foreningen undlader at lade regnskabet revidere.

—o0o—

Således vedtaget på foreningens generalforsamling dags dato d. 30.12.2019

Som dirigent: Julie Nielsen

______________________________________

Mette Nielsen, som formand

Bestyrelsesmedlemmer der deltog ved den stiftende generalforsamling

____________________  _________________________