Skip to content

Vedtægter for Foreningen

Act for Life


 1. Navn, organisationsform, hjemsted

  1.1 Foreningens navn er ACT FOR LIFE.

  1.2 Foreningen er en frivillig forening som er hjemmehørende i København på adressen Lyngbyvej 172, 3., nr. 2, 2100 København Ø.

  1.3 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

  1.4 Foreningens regnskab revideres / gennemgår udvidet gennemgang af en ekstern revisor, medmindre bestyrelsen på den ordinære generalforsamling indstiller at undlade dette, og generalforsamlingen tiltræder.


 1. Formål

  2.1 Foreningens skal som almenvelgørende og almennyttig forening virke for at skabe forbedringer af vilkårene for personer som flygter, og herunder særligt personer på flugt som opholder sig ved EU’s grænser.

  2.2 Almenvelgørende skal formålet opfyldes gennem indsamling af midler som anvendes til direkte hjælp til den personkreds, foreningen har til formål at hjælpe. Almennyttigt skal formålet opfyldes ved humanitært arbejde, herunder f.eks
  politikpåvirkning, fortalerarbejde og samfundsengagement indenfor foreningens formål.


 2. Medlemskreds, indmeldelse og udmeldelse

  3.1 Som medlemmer optages enhver, som støtter foreningens formål.

  3.2 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens forperson, eller til den, som måtte bemyndiges af denne til at modtage indmeldelser. Medlemskabet er gyldigt, når
  medlemmet har betalt kontingent, er registreret hos foreningen og har modtaget
  velkomstmail.

  3.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens forperson, eller
  til den som måtte bemyndiges af denne til at modtage udmeldelser.
  Udmeldelsen har virkning fra fremkomsten til foreningen. Betalt kontingent
  tilbagebetales ikke.

  3.4 Medlemskabet ophører ved udmeldelse, ved eksklusion eller ved manglende
  betaling af kontingent.

  3.4.1 Ved manglende betaling af kontingent anses medlemskabet for ophørt pr.
  årsdagen for den sidste kontingentbetaling.

  3.4.2 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal hvor
  forpersonen skal stemme for. Eksklusion af forpersonen kræver, at den
  samlede resterende bestyrelse stemmer for. Det ekskluderede medlem
  underrettes skriftligt om bestyrelsens beslutning umiddelbart herefter. Som
  årsag til eksklusion kan nævnes adfærd der ikke er i overensstemmelse med
  foreningens vedtægter eller virke eller af andre årsager må anses for
  uacceptabel, uanset om denne adfærd er udvist i forbindelse med foreningens
  arbejde eller på anden vis. Eksklusioner kan ikke appelleres.


 3. Bestyrelsen

  4.1 Bestyrelsen udgøres af mindst tre og maksimalt 5 medlemmer, som vælges
  for 3 år ad gangen. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse. Den består
  som minimum af en forperson, en kasserer og en næstforperson.

  4.2 Flertallet af bestyrelsen vælges af bestyrelsen, som på denne måde har
  mulighed for at supplere sig med ønsket ekspertise. Mindretallet af
  bestyrelsen vælges på generalforsamlingen således:

  3 bestyrelsesmedlemmer: 2 vælges af bestyrelsen, 1 af generalforsamlingen
  4 bestyrelsesmedlemmer: 3 vælges af bestyrelsen, 1 af generalforsamlingen
  5 bestyrelsesmedlemmer: 3 vælges af bestyrelsen, 2 af generalforsamlingen

  4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger sin forperson, næstforperson og
  kasserer for 3 år ad gangen. Genvalg er muligt.

  4.3 Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.

  4.4 Bestyrelsesspørgsmål afgøres på forlangende ved afstemning med simpelt
  flertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.


 4. Tegningsregel og hæftelse

  5.1 Foreningen tegnes udadtil af forpersonen og et bestyrelsesmedlem mere i
  forening. I sædvanlige dispositioner kan forpersonen forpligte foreningen
  alene.

  5.2 Intet medlem af foreningen hæfter personligt for forpligtelser der påhviler
  foreningen.


 5. Generalforsamling

  6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, jf. dog pkt. 4.2 om
  bestyrelsesvalg og pkt. 3.4.2 om eksklusioner.

  6.2 Foreningens medlemmer er møde- og stemmeberettigede til
  generalforsamlingen. Generalforsamling indkaldes årligt af forpersonen pr.
  mail til de noterede medlemmer med højest 4 ugers og mindst 2 ugers varsel
  til afholdelse inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen indeholder
  dagsorden, som udarbejdes af bestyrelsen.

  6.3 Indkomne forslag skal sendes pr. mail til forpersonen senest 1 uge inden
  afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal dog
  sendes pr. mail til forpersonen senest 4 uger inden afholdelse af den ordinære
  generalforsamling.

  6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1) Valg af dirigent
  2) Valg af referent
  3) Dirigentens konstatering af generalforsamlingens lovlighed
  4) Forpersonens beretning
  5) Fremlæggelse af regnskab ± indstilling om revision
  6) Fastsættelse kontingent
  7) Valg af bestyrelse
  9) Indkomne forslag
  10) Evt.

  6.5 Spørgsmål kan afgøres på generalforsamlingen ved afstemning med simpelt
  flertal, jf. dog pkt. 7.2 om vedtægtsændringer. Der kan afgives stemme ved
  skriftlig fuldmagt, som skal angive, hvilket spørgsmål fuldmagten vedrører.

  6.6 Dirigenten vælges frit af bestyrelsen. Det er ikke et krav, at dirigenten er
  medlem af foreningen. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør
  samtlige processuelle spørgsmål, herunder om talerække og taletid, emners
  optagelse på dagsordenen, stemmeafgivelse mv.

  6.7 Referenten daterer og underskriver referatet, som udsendes til foreningens
  medlemmer.

  6.8 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel, hvis
  bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne beslutter det. Hvis medlemmerne
  beslutter det, skal det ske ved samlet skriftlig henvendelse til bestyrelsen, som
  indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med den dagsorden,
  henvendelsen vedrører.

  6.9 Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes elektronisk, mens den
  ordinære generalforsamling skal afholdes fysisk, med mindre dette er umuligt
  eller åbenbart uhensigtsmæssigt.


 6. Vedtægtsændringer og opløsning

  7.1 Vedtægtsændringer kan foreslås af bestyrelsen i dagsorden til ordinær eller
  ekstraordinær generalforsamling. De kan tillige foreslås af ethvert medlem på
  en ordinær generalforsamling, jf. pkt. 6.3 eller på en ekstraordinær
  generalforsamling, jf. pkt. 6.7.

  7.2 Vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal på en
  generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne deltager. Hvis
  dette quorum ikke opnås, indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse
  1 uge efter den generalforsamling, hvor vedtægtsændringen blev foreslået.
  Ved denne generalforsamling, som kan afholdes fysisk eller elektronisk, kan
  vedtægtsændring vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte.
  Vedtægtsændringer kræver bestyrelsens samtykke.

  7.3 Opløsning kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling, som
  indkaldes af bestyrelsen med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning
  kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 flertal inklusiv den
  samlede bestyrelse.

  7.4 Ved opløsning tilfalder foreningens formue en almennyttig og/eller
  almenvelgørende organisation der skal have hjemsted i EU, og som af
  bestyrelsen vurderes til at arbejde indenfor foreningens formål.

  Således vedtaget på foreningens generalforsamling
  dags dato d. 16.01.2024

  Dirigent: Liban Holm

Forkvinde: Mette Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer
Kassér, Kitt Kristensen

Liban Holm